DELINQÜÈNCIA JUVENIL I MENORS
13/11/2023 - 01/12/2023
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
El principal objectiu del curs és aprendre una sèrie de pautes en el tractament dels menors respecte a les diferents situacions que ens podem trobar en el treball policial diari que ens serveixi per afrontar-les dintre de la legalitat i dels protocols i procediments establerts. També serà important conèixer les peculiaritats i diferències entre el procediments del major i menor d’edat infractor per poder-les aplicar de forma correcte en la nostre feina diària, tant a nivell de seguretat ciutadana (patruller / OAC) com a nivell d’investigació.
RESUM DEL CURS
Dintre de la tasca policial diària ens trobem en actuacions en les quals apareixen menors d’edat presumptes autors d’infraccions penals les quals haurem de resoldre donant la resposta policial adequada. Aquesta resposta ha de ser ajustada a dret i emmarcada dintre dels procediments i protocols establerts pel tractament dels menors. Aquest curs de reforma de menors i delinqüència juvenil està format per quatre temes. El primer tema, fa un breu repàs als articles del Decret 186/2007 d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, on queden reflectits les competències de l’estructura del Cos de Mossos d’Esquadra, en matèria de menors d’edat. El segon tema fa una passada per la legislació vigent relacionada amb menors infractors, i concretament a alguns articles amb especial interès policial de la Llei Orgànica que Regula la Responsabilitat Penal dels Menors LORRPM 5/2000 amb les seves posteriors reformes, i el Reial Decret 1774/2004, que desenvolupa la LORRPM 5/2000. Dintre d’aquest repàs sobre alguns articles de la LORRPM 5/2000, coneixerem les fases de la instrucció del procediment contra menor, les mesures que li poden ser aplicades als menors condemnats, també estudiarem el que diu el RD 1774/2004 (reglament de menors) sobre l’actuació de la policia i les funcions del Ministeri Fiscal (Fiscalia de Menors) en el procediment. El tercer tema, el més operatiu des de la vessant policial estrictament parlant, enfoca tot una sèrie de diferents situacions policials que ens podem trobar en el dia a dia i dóna una sèrie de pautes estàndards, per fer un correcte tractament del menor detingut. Veurem diferents situacions com actuacions amb menors detinguts, sols o acompanyats de majors d’edat, actuacions amb menors inimputables que hagin delinquit, menors escapolits de centre de justícia juvenil i d’altres. L’últim tema, explica diferents situacions de l’àmbit penal on més freqüentment els subjecte actiu, l’infractor, és el menor d’edat. Finalment veurem els grups de menors infractors que actuen al nostre territori i farem un repàs pel fenomen dels nous grups juvenils organitzats i violents, coneguts, potser de forma no del tot precisa, com a “bandes llatines”.
PROFESSOR / S
El professor d'aquest curs serà una persona membre del CME, actualment destinat a l'Àrea d'Investigació Criminal de la RPMB. El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20 punts
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10 punts
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC) Investigació (INV) Suport tècnic (ST) Funcions policials bàsiques (FPB) Comandament (CO)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES